CL�R THACHARTASAN 2015 - 2016

Dinnear a� Chruinneachaidh Bhliadhnail

 

Dihaoine 27 Samhain 2015

Taigh-�sta Glynhill, Rinn Fri� PA4 8XB

7.30f gu 12.30m

Tiocaidean bhon R�naire.

��������������

 

Dannsa na Bliadhn� �ire

 

Dihaoine 29 Faoilleach 2016

9.00f gu 1.00m

Talla Aonaidh Oilthigh Ghlaschu

32 L�nach Oilthigh Ghlaschu G12 8LX.

Tiocaidean bhon R�naire -� no p�igh aig an doras.

���������������������-

 

An Fharpais Ph�obaireachd Bhliadhnail

 

M�rt 2016

 

9.00m gu 6.00f.

 

P�igh aig an doras.

____________________________________

 

C�ilidhean M�osail Oidhche Haoine

Talla Chrawford, 110 Sr�id Beith, Partaig, G11 6ER

 

2015

27 M�rt, 24 Giblean; 30 D�mhair ;

 

2016

26 Gearran, 01 Giblean, & 29 Giblean

 

09.00f gu 1.00m, �8 - P�igh aig an doras.

Teatha & Ceapairean an l�ib na prise

�����������������������-

Coinneamh Bhliadhnail

 

28 C�itean 2015 aig 7.30f.

�rd-sgoil Lourdes - 47 L�nach Chearain Mhoire,

Glaschu, G52 3DF.

Text Box: Glasgow Uist & Barra Association