Cuiribh fios gu

��� Ceann-suidhe�����

S�leas Nic�osaig

 

����������������������� R�naire������� ������������ ������������

M�iri Bell NicDh�mhnaill

 

������������������� Ionmhasair����� ������������ ������������

Janette Nic�istean

 

���������� Iar-Chinn-suidhe���� ������������

Alasdair MacAonghais

Iain MacIlleathain

Neach-gairm na P�obaireachd

Seumas MacIlleathain

 

R�naire na P�obaireachd

S�ne NicIlleathain

CUIRIBH FIOS GU

guaba@hotmail.co.uk : R�naire - 0141 882 7832

A� Chomataidh

Nan Nic a� Ph�

Beathag Mhoireasdan

Mairead Chaimbeul

Christine NicN�ill

Text Box: Glasgow Uist & Barra Association

Ceann-suidhe Urramach : Seonaidh Mac a� Ph�

Comunn Uibhist agus Bharraidh Ghlaschu