Text Box: Glasgow Uist & Barra Association

NAIDHEACHDAN �� TORAIDHEAN NA P�OBAIREACHD 2015

 

Ce�l M�r:

 

1. Faye NicEanraig

 

2. Dughlas Moireach� 3. Aonghas MacColla� 4. Chris Armstrong� 5. Fionnlagh MacIain

 

Ce�l Beag

 

1 Am P�obaire-M�idsear G�rdan Walker

 

2 Uilleam MacCaluim 3 Ruaraidh MacLeod� 4. Chris Armstrong� 5. Iain Speirs�

 

 

Port Grad-charach/Port-cruinn

 

1 Alasdair MacEanraig

 

2. Am P�obaire-M�idsear G�rdan Walker� 3. Dughlas Moireach� 4. Chris Armstrong� 5. Ruaraidh MacLeod�

 

Duaisean:

 

B�bhla-R�is The�rlaich Hepburn don Phr�omh Bhuannaiche.

Am P�obaire-M�idsear G�rdan Walker

 

Bonn Airgid Club G�idhealach Ghlaschu airson buannaiche Ce�l M�r.

Faye NicEanraig

 

Duais D�bhlain Fhionnlaigh MhicChoinnich airson buannaiche Ce�l M�r.

Faye NicEanraig

 

Duais D�bhlain T�m an �bain airson buannaiche Caismeachd, Srath-sp� agus Ruidhle.

Am P�obaire-M�idsear G�rdan Walker

 

Duais D�bhlain Aonghais Iain Dh�mhnallaich airson Port Grad-charach is Port-cruinn.

Alasdair MacEanraig

NAIDHEACHDAN �RA