Text Box: Glasgow Uist & Barra Association

An Fharpais Ph�obaireachd Bhliadhnail

 

������� NAIDHEACHDAN �� TORAIDHEAN NA P�OBAIREACHD 2014

 

CE�L M�R/P�OBAIREACHD:� Duaisean / Prizes

1. Angus MacColl - Aonghas MacColla

2. Iain Speirs � Iain Speirs

3. Douglas Murray - D�ghlas Moireach

4.� Finlay Johnston - Fionnlagh MacIain

5. Pipe Major Gordon Walker - Am P�obaire M�idsear Gord�n Walker

 

CE�L BEAG/LIGHT MUSIC:� Duaisean / Prizes

1. Pipe Major Gordon Walker - Am P�obaire M�idsear Gord�n Walker

2. Gordon McCreadie - G�rdan MacReadaidh

3. Finlay Johnstone - Fionnlagh MacIain

4. David Wilton - Daibhidh Wilton

5. Alasdair Henderson - Alasdair MacEanraig

 

PORT GRAD-CHARACH/HORNPIPE/PORT CRUINN/JIG/:� Duaisean / Prizes

1. Gordon McCready - G�rdan MacReadaidh

2. Finlay Johnstone - Fionnlagh MacIain

3. Alasdair Henderson - Alasdair MacEanraig

4. Pipe Major Gordon Walker - Am P�obaire M�idsear Gord�n Walker

5. Douglas Murray - D�ghlas Moireach

 

DUAISEAN / AWARDS

 

1. The Glasgow Highland Club Silver, Medal for the winner of the Ce�l M�r :-

������������� Angus MacColl/Aonghas MacColla

 

2.��������� The Finlay MacKenzie Challenge Trophy for the winner of the Ce�l M�r :-

������������� Angus MacColl/Aonghas MacColla

 

3. The Oban Times Challenge Trophy for the winner of the March, Strathspey and Reel :-������������ Pipe Major Gordon Walker/Am P�obaire M�idsear Gord�n Walker

4. The Angus John MacDonald Challenge Trophy for the winner of the Horn Pipe and Jig :-��� Gordon McCready/G�rdan MacReadaidh

5. The Charles Hepburn Rose Bowl for the Overall winner :-��������������������������������������������������������� Finlay Johnston - Fionnlagh MacIain

An Fharpais Ph�obaireachd

 

Ann an 1944, chuireadh fo-chomataidh den Chomann air bhonn airson an fharpais ph�obaireachd aon-neach bhliadhnail a chur an �rdugh. Fhuair deichnear de na p�obairean a b� fhe�rr air an t-saoghal cuireadh gus p�irt a ghabhail sa chiad fharpais ann an 1945. Bha seo anabarrach soirbheachail agus chaidh am mion-fhiosrachadh a sgr�obhadh a-steach don bhonn-st�idh aig a� Chomann.

 

Chaidh airgead nan duaisean a thogail leis a� Chomann tro bhith ag eagrachadh measgachadh de chuirmean. Bha G�idheil is Eileanaich a bha air gluasad agus air soirbheachadh sa bhaile anabarrach fialaidh ann am buileachadh dhuaisean airgid agus tha sin air cumail a� dol s�os tro na bliadhnaichean.

Tha an luchd-urrais a th� againn gu l�ithreach a� tort seachad l�n-taic ionmhasail agus tha sin a� lasachadh an uallaich ionmhasail leis a bheil a� chomataidh a� d�iligeadh.

 

Tha luchd-eagrachaidh na farpais gu m�r an comain an taic a thathar a� faotainn gach bliadhna bho Chlub G�idhealach Ghlaschu, a bhios a� buileachadh Bonn Airgid air buannaiche na farpais P�obaireachd. Tha am bonn air leth tarraingeach agus sgr�obhte air, tha suaicheantas a� chluib:

�D�leas dha ch�ile�.

 

San latha an-diugh, bidh luchd-eagrachaidh na farpais a� cur a-mach cuireadh gach bliadhna gu 14 p�obairean taghte, a� cleachdadh nan slatan-tomhais a tha air an cur s�os le Comann nam P�obairean Farpaiseach. Tha iad sin a� riaghladh nach urrainnear beachdachadh ach orrasan a tha air an rangachadh aig P no an fheadhainn as �irde teisteanais aig �re A.� Tha an fharpais a bhios a� gabhail �ite sa Mh�rt gach bliadhna, air a meas mar aon de na ceithir farpaisean as motha air an t-saoghal.�